Skip to main content

Stichting Mac Gillavry

Stichting Mac Gillavry

Familiegeschiedenis

Wat maakt een familie Mac Gillavry tot een familie met zoveel geschiedenis? Natuurlijk, onze heldhaftige daden, de wilskracht en de aanwezige kennis die verschillende Mac Gillavry’s wereldberoemd hebben gemaakt.

Maar ook ons koloniale verleden en reislust waardoor er overal ter wereld Mac Gillavry’s wonen. Het belangrijkste is toch wel dat onze geschiedenis door de eeuwen heen bewaard is gebleven. Bewaard door het opschrijven van de geschiedenis, het bijhouden van de stamboom en het bewaren van bijzondere attributen. Zou dit niet zijn gebeurd dan wisten we nu veel minder van onze familiegeschiedenis af. De grondlegger van de historische beschrijving van de Nederlandse tak is Edward Eugène Louis Mac Gillavry, geboren 2 januari 1880.

Daarna heeft zijn zoon, Mr. E.J. Mac Gillavry (de ons bekende Edwin), schrijver van o.a. het boek "Van Dunmaglass tot Djati Roenggo"; deze activiteit met veel inzet voortgezet. Een groot deel van zijn leven is hij bezig geweest om onze familiegeschiedenis te beschrijven en bij te houden. Hij heeft een archief opgezet, boeken geschreven, alsmede schilderijen, historische attributen en snuisterijen bewaard.

Enkele maanden voor hij in 1997 overleed, heeft hij te kennen gegeven om deze historische merktekens ook in de toekomst bijeen te willen houden. De beste mogelijkheid om dit te verwezenlijken was de oprichting van een Stichting. Samen met Ferry Mac Gillavry, geboren 20 november 1937, is daarom de “Stichting Mac Gillavry“ opgericht. De notariële akte is opgemaakt door Notaris Mr. Daverschot uit Assen.

Deze Stichting heeft de in de bijlage van de akte omschreven artikelen die Edwin heeft verzameld geschonken gekregen. Sommige van deze artikelen zijn nog in bruikleen bij een familielid. Op deze manier is Edwin’s vurigste wens - nog voor zijn overlijden - in vervulling gegaan: namelijk de garantie tot het bijeenhouden van de familiecollectie.

Doel van de Stichting Mac Gillavry

Doel van de Stichting Mac Gillavry is het bewaren van het erfgoed van het geslacht Mac Gillavry in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verwerven, beheren en in bruikleen afgeven van erfstukken
 • het ondersteunen van uitgifte van een familieperiodiek
 • het archiveren van familiestukken
 • het laten verrichten van historisch onderzoek
 • het ondersteunen van familiebijeenkomsten

 

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten.


Iedereen, maar vooral Mac Gillavry’s die zich verbonden voelen met het erfgoed, kan donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten doen aan de Stichting Mac Gillavry. Zo hebben enkele bekende wetenschappelijke Mac Gillavry’s als:

 • Prof. Dr. C.H. (Caroline) Mac Gillavry - kristalograaf
 • Prof. Dr. Henri James (Henk) Mac Gillavry – paleontoloog
 • Drs. D.H.D. (Donald) Mac Gillavry - psycholoog


Zij hebben aan de Stichting diverse van hun werken o.a. publicaties en boeken geschonken. Het doen van een schenking aan de Stichting hoeft niet te betekenen dat u die schenking direct afstaat.

Voorbeeld

U schenkt een erfgoed aan de Stichting. Vervolgens kunt u met de Stichting een schriftelijke afspraak maken dat u het erfgoed om niet “leent"; dat wil zeggen: u krijgt het erfgoed te leen van de Stichting. De condities, waaronder tijdsduur worden schriftelijk vastgelegd. Het prettige van deze constructie is dat het erfgoed bij de Stichting is ondergebracht maar u er niet direct afscheid van hoeft te nemen.

Zo kan bijvoorbeeld een portret van een familielid die u aan de Stichting heeft geschonken bij u aan de muur blijven hangen. Een bijkomend voordeel is dat de Stichting precies weet waar het erfgoed zich bevindt. Op deze manier is gegarandeerd dat het Mac Gillavry erfgoed behouden blijft binnen de familie. Wanneer nodig kan het worden opgespoord voor bijvoorbeeld historisch onderzoek. Het komt er op neer dat er nu zekerheid kan worden geboden dat het familie-erfgoed adequaat wordt beheerd, uitgebreid en onderhouden.

De Stichting Mac Gillavry is echter geen museum! Bij sommige gelegenheden, zoals een familie reünie, worden enkele voorwerpen wel eens ten toon gesteld. De oprichting en voortzetting van de Stichting brengen kosten met zich mee. De oprichtingskosten zijn voor het grootste deel door Edwin geschonken. Telkens terugkerende kosten zijn de contributie voor de Kamer van Koophandel en correspondentie uitgaven. Het digitaliseren van foto’s, brieven, boeken en dergelijke kosten eveneens een flinke duit.

Indien u na het lezen van dit artikel een bijdrage wilt leveren aan de uitbreiding van de collectie van de Stichting Mac Gillavry, een donatie wilt geven of donateur wilt worden verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter van deze Stichting.

 

Heerlen, december 2014 - Ferry Mac Gillavry